Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Huber, M.A.S., R. Adriaansen-Tennekes and L.P.L. van de Vijver. 2006. Verantwoorde en Communiceerbare gezondheidsargumenten bij biologische producten. Rep. 0112. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.

Number of pages: 30

Type of document: Report

Download full text pdf, 160 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verantwoorde en Communiceerbare gezondheidsargumenten bij biologische producten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door het Louis Bolk Instituut is nagegaan welke soorten claims mogelijk zijn en welk juridisch kader er is. Mogelijke claims zijn voedingsclaims (bewering over de voedingswaarde van een product), of gezondheidsclaims (bewering dat een voedingsmiddel bijzondere eigenschappen bezit ten aanzien van het bevorderen of in stand houden van de gezondheid).Om na te gaan welke claims voor biologisch geteelde producten kunnen worden gebruikt is de beschikbare literatuur bestudeerd. De validiteit en kwaliteit van de onderzoeken is beoordeeld in de vorm van een Piramidemodel, gebaseerd op recente criteria van de Soil Association. Op basis van de literatuur zijn door de onderzoekers een aantal potentiële claims geformuleerd. Deze zijn besproken tijdens een discussiebijeenkomst waaraan naast leden van de Taskforce Marktontwikkeling, ook Biologica, Natudis, Goede Waar& Co, Triodos Bank en het RIKILT deelnamen. In deze discussiebijeenkomst is gekozen voor het voorlopig uitsluitend gebruik van voedingsclaims. Er is uitdrukkelijk uitgesprokendat het maken van een gezondheidsclaim op dit moment nog niet kan, omdat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is om dit hard te kunnen maken. De onderzoekers hebben de geselecteerde claims met de wetenschappelijke onderbouwing juridisch laten toetsen. Binnen dit project zijn 4 claims uitgewerkt die voldoende wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, die bij de discussiebijeenkomst als geschikt geselecteerd zijn, en na juridische toetsing ook verantwoord zijn bevonden. Dit zijn de claims ten aanzien van een verhoogde hoeveelheid gezonde vetzuren in biologische melk, een hogere hoeveelheid vitamine C en antioxidanten in biologische groenten en fruit en een betere eiwitkwaliteit in biologisch geteeld graan. Daarnaast is een aantal argumenten genoemd die in de achtergrondinformatie kan worden verwerkt.(bewering over de voedingswaarde van een product), of (bewering dat een voedingsmiddel bijzondere eigenschappen bezit ten aanzien van het bevorderen of in stand houden van de gezondheid). Om na te gaan welke claims voor biologisch geteelde producten kunnen worden gebruikt is de beschikbare literatuur bestudeerd. De validiteit en kwaliteit van de onderzoeken is beoordeeld in de vorm van een Piramidemodel, gebaseerd op recente criteria van de Soil Association. Op basis van de literatuur zijn door de onderzoekers een aantal potentiële claims geformuleerd. Deze zijn besproken tijdens een discussiebijeenkomst waaraan naast leden van de Taskforce Marktontwikkeling, ook Biologica, Natudis, Goede Waar& Co, Triodos Bank en het RIKILT deelnamen. In deze discussiebijeenkomst is gekozen voor het voorlopig uitsluitend gebruik van . Er is uitdrukkelijk uitgesprokendat het maken van een op dit moment nog niet kan, omdat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is om dit hard te kunnen maken. De onderzoekers hebben de geselecteerde claims met de wetenschappelijke onderbouwing juridisch laten toetsen. Binnen dit project zijn 4 claims uitgewerkt die voldoende wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, die bij de discussiebijeenkomst als geschikt geselecteerd zijn, en na juridische toetsing ook verantwoord zijn bevonden. Dit zijn de claims ten aanzien van een verhoogde hoeveelheid gezonde vetzuren in biologische melk, een hogere hoeveelheid vitamine C en antioxidanten in biologische groenten en fruit en een betere eiwitkwaliteit in biologisch geteeld graan. Daarnaast is een aantal argumenten genoemd die in de achtergrondinformatie kan worden verwerkt.