Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, F. Lenssinck and J. Bloem. 2016. Peat soil: Effects of three measures on soil quality. (In Dutch.). Rep. 2016- 013 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Number of pages: 32

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window

Order Price: €0.00; Order code:2016- 013 LbD; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden (Fase II) is het effect van drie praktijkmaatregelen (ruige mest versus dikke fractie, Ca/Mg-verhouding en onderwaterdrainage) onderzocht op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten. Resultaten van deze onderzoeken worden in deze brochure besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergronden van bodemkwaliteit in het veenweidegebied en bevat de brochure een checklist bodemkwaliteit die elke veehouder op zijn bedrijf kan doorlopen.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, ecosysteem, mest, dikke fractie, duurzaam, veenweiden, veehouderij, onderwaterdrainage, calcium, magnesium, bodemindicatoren
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Peat soil: Effects of three measures on soil quality

Abstract / summary in English:

Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows (Phase II) we investigated the effect of three agricultural measures on soil quality and ecosystem services: the effect of adding raw manure versus the solid fraction of slurry; the effect of adding calcium fertiliser versus magnesium fertiliser (to manage soil Ca/Mg ratio), and the effect of subsoil drainage. This report presents the results of the various field trials involved. In addition, it presents background information on soil quality in peat grasslands and a checklist for dairy farmers to assess soil quality at their farms.


Keywords in English: soil quality, ecosystem, manure, solid fraction, sustainable, peat meadows, peat grasslands, dairy farming, subsoil drainage, submerged drainage, calcium, magnesium, soil indicators
Bodemkwaliteit op veengrond