Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hospers-Brands, A.J.T.M., T. Pollema and M. Bus. 2016. Planty Organic: results 2015. (In Dutch.). Rep. 2015-049 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 37 p.

Number of pages: 37

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,3 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Planty Organic - Voortgang 2015

Abstract / samenvatting in Nederlands:

2015 was het vierde jaar waarin de systeemontwikkeling “PlantyOrganic” in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De stikstofbinding door de grasklaver, de motor van het systeem, bleef achter bij de verwachtingen. Daardoor waren de totaal gegeven hoeveelheden stikstof ca. 30 % lager dan waar in het ontwerp van uit is gegaan. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met uitzondering van een onverwacht hoge meting in de zomer, na een lange droge periode.. Voor haver en pompoen is de opbrengst fors lager dan verwacht. Voor aardappel ligt de behaalde opbrengst in de lijn van de verwachtingen. De peen gaf een hoge opbrengst. Op alle percelen is een groenbemester gezaaid na de oogst van het geteelde gewas. De mineralengehaltes van de gewassen lijken in de loop van deze eerste vier jaren van de rotatie te zijn afgenomen, met name voor fosfaat. Nader (detail)onderzoek naar de achtergrond van deze afname verdient aanbeveling. De mineralenbalansen voor fosfaat en kali zijn negatief. Dat is op termijn geen houdbare situatie. Voor de komende jaren liggen er onder meer de volgende onderzoeksonderwerpen:.

  • Groenbemesters, vlinderbloemigen en stikstofopbrengst
  • Stikstofvoorziening van zomergranen
  • Mineralengehaltes van gewassen in relatie tot bodemprocessen en mineralenbalansen
  • Beworteling van gewassen in relatie tot teruglopende fosfaatgehaltes in de gewassen
  • Bewaarbaarheid van producten in relatie tot teruglopende fosfaat- en kaligehaltes (aardappelen, peen)

Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, maaimeststoffen, groenbemesters, kringlopen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Planty Organic: results 2015

Abstract / summary in English:

2015 was the fourth year of the “PlantyOrganic” system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The nitrogen fixation by the grass clover, the motor of the system, did not meet the expected levels. The amounts of nitrogen applied were therefore about 30% lower than foreseen in the design. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen, with exception of an unexpectedly high value in the summer. For oats and pumpkins the yield is considerably lower than expected, for potato the yield meets the expectations, and carrots gave a high yield. On all plots a green manure crop was sown after crop harvests. Mineral contents of the crops seem to have decreased in the course of these first four years of the rotation, especially for phosphate. Further research into the background of this decrease is desirable. The mineral balances for phosphate and potassium are negative. In the long term this cannot last. For the coming years, among others, the following research subjects are identified:

  • Green manure crops, leguminous crops and nitrogen yields
  • Nitrogen supply of spring cereals
  • Mineral contents of crops in relation to soil processes and mineral balances
  • Root growth in relation to phosphate contents of crops
  • Storability of products in relation to decreasing phosphate and potassium contents

Keywords in English: soil fertility, cut-and-carry fertilisers, green manure, nutrient cycles
Planty Organic - Voortgang 2015