Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vliet, M. van and L.P.L. van de Vijver. 2012. 'May organic food contribute to the health of people with cancer?' Patients' experiences. (In Dutch.). Rep. 2012-020 GV. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.

Number of pages: 40

Type of document: Report

Download full text pdf, 7,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.;
Marja van Vliet MSc


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: 'Kan biologische voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met kanker?' Ervaringen van de patiënt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een kwalitatief onderzoek onder (ex)kankerpatiënten die de overstap naar biologische voeding hebben gemaakt, zijn de ervaren gezondheidseffecten van de biologische voeding nagevraagd door middel van een online vragenlijst. Aan dit verkennend onderzoek hebben 38 mensen deelgenomen. Van deze groep hadden 10 mensen geen gezondheidseffect bemerkt (26%), terwijl de andere deelnemers een of meerdere effecten hebben beschreven:
- fitter en energieker (61%)
- verbeterd mentaal welbevinden (50%), waarvan meer vreugde, geluk en levenslust (28%) en betere psychische balans (14%)
- verhoogde veerkracht bij reguliere therapieën (21%)
- verbeterde conditie huid, haar, nagels (18%)
- verbetering spijsvertering (17%)
- beter algemeen welbevinden (17%)
- verhoogde weerstand (14%)
- onderdrukken/uitblijven van kanker (14%)
- verbeterde smaak (14%)
De resultaten geven aan dat deze specifieke groep mensen effecten van biologische voeding op hun gezondheid hebben ervaren. Omdat ervaringen altijd subjectief zijn, en het aantal deelnemers beperkt was, mag op basis van deze resultaten geen conclusie worden getrokken over het effect van biologische voeding op de ontwikkeling van kanker. De resultaten kunnen wel aanknopingspunten bieden voor welke effecten in toekomstig onderzoek naar de relatie van biologische voeding en kanker onderzocht kunnen worden. Een eventueel vervolgonderzoek naar de relatie tussen biologische voeding en kanker moet zich niet alleen richten op het beschermende effect op de ontwikkeling van de ziekte zelf, maar ook op het algehele welbevinden en de kwaliteit van leven van de patiënt.


Trefwoorden in Nederlands: biologische voeding, kanker, online enquete, gezondheid, ervaring
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: 'May organic food contribute to the health of people with cancer?' Patients' experiences

Abstract / summary in English:

In this explorative qualitative study the experienced health effects of organic nutrition have been investigated among (former) cancer patients who converted to organic nutrition. In total 38 participants participated in an online survey. Of this group 10 persons didn't experience any health effect (26%), while the others described one or more effects:
- fitter and healthier (61%)
- improved mental consent (50%), of which: more joy, happiness and delight in life (28%) and an improved mental balance (14%)
- increased resiliance at conventional therapies (21%)
- improved skin, hear and nail condition (18%)
- improved digestion (17%)
- better general consent (17%)
- raised resistance (14%)
- suppressing/stay away of cancer (14%)
- improved taste (14%)
Results indicate that this specific group of people experience effects of organic nutrition on their health. Because personal experiences are subjective, and the sample size was limited, no conclusion can be drawn about the effect of organic nutrition on the development of cancer. However, the results indicate which effects can be taken into account in case of future research to the relationship between organic nutrition and cancer. 
Possible follow-up research on the relation between organic nutrition and cancer should not only be directed to the protecting effect on the development of the disease itself, but also on the overall wellbeing and quality of life of the patient.


Keywords in English: organic food, organic nutrition, cancer, online survey, health, experience
'Kan biologische voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met kanker?' Ervaringen van de patiënt