Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt and J.G. Bokhorst. 2012. Much variation in grass rooting on agricultural land. (In Dutch.). V-focus. April 2012, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het mogelijk dalen van de grondwaterstand door een intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar maatregelen om effecten van verdroging te reduceren. Naast het beter vasthouden van water door het verhogen van het gehalte aan organische stof in de bodem, wordt gewerkt aan verbetering van de beworteling van grasland. Beworteling heeft in deze een dubbele functie: een diepere beworteling kan beter water uit diepere bodemlagen benutten, maar verhoogt tevens het organische stofgehalte van de bodem, wat gunstig is voor het vochtvasthoudende vermogen.


Trefwoorden in Nederlands: verdroging, waterhuishouding, ontwatering, waterbeheer, waterbeschikbaarheid, organische stof, beworteling, bewortelingsdiepte, droogtegevoeligheid, drinkwaterwinning
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Much variation in grass rooting on agricultural land

Abstract / summary in English:

The possible decline of the groundwater level due to intensified abstraction of drinking water has brought agrarians and Brabant Water together in the project Bufferboeren (Buffer framers). The project is a quest to find measures that reduce effects of desiccation. In addition to a better water retention by increasing soil organic matter, focus is also on improvements for better rooting of grassland. Rooting has a double function: a deeper rooting can better exploit water from deeper soil layers, but it also increases the amount of soil organic matter content, which is very useful to the ability to hold moisture.


Keywords in English: desiccation, water management, drainage, water availability, organic matter content, rooting, rooting depth, sensitivity to drought, abstraction of drinking water
Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen