Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., K. van Veluw and F. Wijnands. 2011. Participatory development: Cooperation in the demand-driven context of organic farming. (In Dutch.). Rep. 2011-032 LbD. BioConnect.


Type of document: Report

Download full text pdf, 1,7 MB; opens in new window

Related to:

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.;
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Participatieve ontwikkeling: Samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouwsector is veel nieuwe kennis en innovatie nodig. Kenmerkend voor Nederland is dat bij het oppakken van deze uitdagingen voor de toekomst nauw wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen; de zogenaamde ‘gouden driehoek’. In de biologische sector is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze ‘gouden driehoek’ en de wijze waarop kennisinstellingen en bedrijfsleven kunnen samenwerken in een vraaggestuurde context. Met deze uitgave willen we inspiratie bieden aan beleidsmakers en iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van een integraal duurzame landbouw.


Trefwoorden in Nederlands: participatief, samenwerken, vraaggestuurd, onderzoek
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Participatory development: Cooperation in the demand-driven context of organic farming

Abstract / summary in English:

New knowledge and innovation is needed to develop an integrated sustainable agricultural sector. Typical for the Netherlands is close cooperation between government, industry and knowledge institutions, the 'golden triangle',  to pick up this challanges. In the organic sector much experience was gained with this 'golden triangle' and, more specific, how research organisations and industry can work together in a demand-driven context. With this report we want to inspire decision makers and everybody else who feels concerned about the development of an integrated sustainable agriculture.


Keywords in English: participatory, cooperation, demand driven, research
Participatieve ontwikkeling: Samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw