Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G. 2011. Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils. (In Dutch.). Rep. 2011-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.

Number of pages: 51

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand

Abstract / samenvatting in Nederlands: De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwbedrijven geanalyseerd, zijn meerdere deskundigen geraadpleegd en is de relevante literatuur bestudeerd.

De grenzen voor de stikstofbemesting hebben geen invloed van betekenis op de biologische akkeren tuinbouw. Die voor fosfaat wel. Er wordt op het merendeel van de bedrijven meer fosfaat gegeven dan bij de voorlopige einddatum van het veranderingstraject tot 2015 mogelijk is. Vermindering van de fosfaatgift en behoud van de stikstofbemesting betekent dat bodemverzorgende meststoffen minder gebruikt kunnen worden. Worden bodemverzorgende meststoffen veel ingezet, dan kan de stikstofvoorziening in de knel komen. Het evenwicht vinden tussen stikstofvoorziening enerzijds en en verzorging van de bodemkwaliteit anderzijds wordt in toenemende mate een belangrijk thema op veel bedrijven. Bij deze problematiek spelen nog twee andere onderwerpen. De maximale fosfaatgift is afhankelijk van het fosfaatgehalte in de bodem, zoals aangegeven door het Pw-getal. Aangetoond kon worden dat dit Pw-getal op de meeste bedrijven hoger wordt wanneer het bedrijf langer biologisch is. Bedrijven komen bij niet veranderen van bouwplan en bemesting na verloop van tijd in een ongunstiger situatie terecht. Dan speelt ook dat de biologische sector op weg is naar 100% biologische mest. Vaste bodemverzorgende mest wordt dan schaars, stikstofrijke biologische hulpmeststoffen zijn niet beschikbaar en groencompost is niet meer toegestaan. Ongeveer de helft van de akkerbouwbedrijven zal tot 2015 aanzienlijke veranderingen door moeten voeren, maar door extra aandacht voor bouwplan en bemesting zijn er veel mogelijkheden. Veel lastiger is de situatie op intensieve tuinbouwbedrijven met weinig of geen gras/klaver, graan en groenbemesters en veel stikstofbehoeftige gewassen. De veranderingen zullen hier groot moeten zijn om te voldoen aan de nieuwe regels. Het gaat hier om tenminste 600 ha. Duidelijk is dat bouwplan en bemesting op de meerderheid van de bedrijven extra aandacht moet krijgen. De thema’s die hierbij van belang zijn worden behandeld. Het gaat om gewaskeuze (minder stikstofbehoeftige en meer bodemverzorgende gewassen), stikstofbehoeftige gewassen telen op andere bedrijven, vaste rijpaden en/of niet-kerende grondbewerking toepassen, groenbemesters intensiever inzetten, mest en compost slimmer inzetten, mestscheidingsproducten gebruiken, maaimeststoffen toepassen en hulpmeststoffen bewuster kiezen. Vakmanschap wordt steeds belangrijker. Rekenen, bijvoorbeeld met het dynamische simulatiemodel NDICEA, kan hierbij helpen. Een ander heeft naast de praktijk ook betekenis voor onderzoek en beleid. De belangrijkste thema’s worden aangegeven.
Trefwoorden in Nederlands: stikstof, fosfaat, bemesting, wetgeving, Pw-getal, Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water
 Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils

Abstract / summary in English:

In the Netherlands agricultural applications of nitrogen and phosphate are subject to restrictions. These rules also apply to organic crop production. To gain insight into the practical implications of these rules for organic growers, we have analyzed the cropping and fertilization schemes of two organic arable farms and three horticultural farms, consulted various experts, and studied relevant literature.

Fertilisation with nitrogen and phosphate is limited in Dutch agriculture. This has consequences for organic cultivation practices. In order to get insight in these consequences, crop rotation and fertilisation on two arable farms and three horticultural farms were analysed, experts were consulted an relevant literature studied. Limits for nitrogen do not have substantial effects on organic arable and horticultural farming practices. Limits for phosphate, however, do. On the majority of farms more phosphate is applied than will be possible at the present end date of the change path until 2015. Decrease of phosphate applications while nitrogen applications are kept up to the mark means that soil nurturing fertilisers can be used less. When soil nurturing fertilisers are used a lot, nitrogen supplies can be jammed. Finding the balance between nitrogen supplies on the one hand and care for soil quality on the other hand will become an increasingly important theme on a lot of farms. In this issue two more topics are of importance. The maximum phosphate application is dependant of the phosphate contents of the soil, as expressed in the so-called Pw-number. Is was demonstrated that this Pw-number was generally higher when the farm was managed organically for a longer period of time. When crop rotation and fertilisation are not changed, the situation on farms becomes detrimental more and more. Besides, the organic sector is on its way to 100 % organic fertilisation. Solid manure will become exclusive, while nitrogen-rich organic additional fertilisers are not available and and green compost is not permitted any more. Up to 50 % of the arable farms will have to implement substantial changes in farm management, giving extra attention to crop rotation and fertilisation creates large opportunities for these farms. The situation for horticultural farmers, with only small areas of grass-clover, cereals and green manure, and large areas of nitrogen-demanding crops, is much more difficult. Changes will have to be considerable in order to meet the new rules. This concerns at least 600 hectare. It is clear that on the majority of farms crop rotation and fertilisation will have to get extra attention. The themes that are of importance here are treated in this report: selection of crops (less nitrogen-demanding crops and more soil nurturing crops), growing nitrogen-demanding crops on other farms, usage of fixed driving paths and / or conservation tillage, using green manures more intensively, smarter application of manure and compost, use of separated manure products, usage of cut-and-carry-fertilisers, better choice of additional fertilisers. Agricultural craftsmanship will become more important. Calculations, for example with the dynamic simulation model NDICEA, can be of use here. These themes have not only consequences for the practice but also for research and policy making. The most important themes are treated in this report.


Keywords in English: Nitrogen; phosphate; soil fertilization; legislation; water-extractable phosphorus (Pw) ; Nitrate Directive; Water Framework Directive, : fertilisation, phosphate, organic arable farming, organic horticulture, crop rotation
Bemesting in de  biologische akker- en  tuinbouw bij bodems met een hoge  fosfaattoestand