Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G., Y. van Leeuwen and C. ter Berg. 2008. Bodem en bemesting in de bollenteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Number of pages: 39

Type of document: Book

Download full text pdf, 4,6 MB; opens in new window

Order Price: €12.50; Order code:LB22; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodem en bemesting in de bollenteelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten.In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht.Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen en door hogere prijzen van grond, meststoffen en energie worden de thema ’s rond bodem en bemesting steeds belangrijker.
Deze brochure behandelt de beoordeling van de bodemkwaliteit,de beworteling, de bodemstructuur,het bodemleven en de profielopbouw.Verder wordt de bemesting van bollen op verschillende bodemtypen behandeld.Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende aspecten rond bodem en bemesting bij bollenteelt op huurland.Dit zowel voor de gangbare als de biologische bollenteelt en voor teelt op zand-,zavel-en kleigronden.