Mobile nav

Disclaimer

Home >> Contact >> Disclaimer

Internet:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door het Louis Bolk Instituut (in Afrikaanse landen beter bekend als Agro Eco-Louis Bolk Institute) de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Daarom staat het Louis Bolk Instituut niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en/of direct of indirect gelinkte externe websites. Het Louis Bolk Instituut is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beschikbaar zijn van welke andere website dan ook die via links op deze website benaderd kan worden. Bovendien is het Louis Bolk Instituut niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op zijn website en kan het Instituut informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

E-mail:

Alle e-mailberichten van het Louis Bolk Instituut en Agro Eco-Louis Bolk Institute (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.

Deze website is ontworpen en ingericht door het Louis Bolk Instituut, Lidwien Daniels, met medewerking van KSMT visual design en Luc Steinbuch.

Driebergen, maart 2010


Gebruik 'cookies' op www.louisbolk.org

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudige code die met een webpagina kan worden meegestuurd;  deze code wordt  door uw computer lokaal opgeslagen als los bestandje bij uw (verborgen) persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken enkele zgn. 'first-party' cookies. Deze worden gebruikt voor speciale functies op onze website, zoals het bestellen van publicaties.
Daarnaast worden, als u dat geaccepteerd heeft, via onze website één of meerdere zgn. 'third party' cookies geplaatst. Voor ons dienen deze cookies voor het in kaart brengen van het bezoekersgedrag en het koppelen van 'social media' functies. Voor u betekent dit dat uw surfgedrag over meerdere websites gevolgd kan worden.  Hierdoor kunt u, op andere websites, gerichte advertenties van derde partijen tegenkomen die gekoppeld zijn aan dit surfgedrag. Deze 'third party' cookies kunnen langere tijd in uw lokale, persoonlijke gegevens blijven bestaan .

Cookies kunt u altijd verwijderen, aangezien deze lokaal in uw persoonlijke gegevens opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring leest u hoe het Louis Bolk Instituut (LBI) om gaat met uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het LBI houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is het beleid van het LBI om alleen persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Over dit doel zal zo helder en transparant mogelijk gecommuniceerd worden op het moment van de verzameling van gegevens. Het LBI beperkt zich tot bewaren van die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt en verzameld.

We gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We zullen nooit persoonlijke informatie openbaar maken of doorspelen aan derden zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij dit van rechtswege geëist wordt. Passende organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Er is een procedure die voor alle medewerkers beschrijft hoe om te gaan met persoonsgegevens inclusief een protocol 'datalek'. In een register wordt van verzamelde persoonsgegevens het datatype bijgehouden en wordt per datatype beschreven met welk doel, welke bewaartermijn en op welke beveiligde locatie de gegevens worden bewaard.

Alle medewerkers van het LBI zijn op de hoogte gebracht van het beleid omtrent privacy en bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen om inzage in, en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek richten aan de Managing Director, zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Bij het bestellen van publicaties worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard voor het verzorgen van uw bestelling. Wij kunnen u benaderen voor gelijksoortige producten en diensten van het LBI als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief bewaren wij uw emailadres en eventueel uw naam. Al deze gegevens zijn overigens niet gekoppeld aan een cookie. U kunt zich altijd afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Gegevens die het LBI verzamelt in het kader van onderzoek zullen geanonimiseerd en enkel voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Per onderzoek wordt duidelijk gecommuniceerd over het doel en de verwerking van de gegevens en daarnaast over eventuele andere zaken als frequentie van contact. Altijd zal explicit toestemming worden gevraagd voor verzamelen van gegevens ten behoeve van het desbetreffende onderzoek.