Mobile nav

Biodiversiteit

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit

Biodiversiteit als sleutel voor ontwikkeling

Als je streeft naar een gezond functionerende landbouw, kom je al snel uit bij biodiversiteit. Biodiversiteit speelt namelijk op alle niveaus en in alle processen binnen een landbouwbedrijf : de bodem, het gewas, het dier en de omgeving. Werken aan biodiversiteit levert veel op: het resultaat is een efficientere benutting van input, weerbaardere productiefactoren, een stabielere productie, een evenwichtiger bedrijfssysteem, en een gevarieerd landschap. Geen wonder dat biodiversiteit een centrale rol speelt bij beleidsontwikkeling.

Focus op samenhang en natuurlijke processen

Onze onderzoekers zijn gewend om vanuit de samenhang van het systeem te werken. Dat betekent dat zij de complexiteit van agrobiodiversiteit juist weten te gebruiken. Hun expertise in natuurlijke processen levert preventieve managementmethoden op. Het streven is om ziekten en plagen te voorkomen, en weerbaardere, robuustere bedrijfssystemen te ontwikkelen. Stabiele systemen brengen namelijk minder risico met zich mee.

Onderzoeksvragen

Wij richten ons bijvoorbeeld op de vraag hoe het bodemleven kan bijdragen aan het verbeteren van ecosysteemdiensten (zoals nutrientenlevering en schoon grondwater). Of hoe mengteelten (zoals mais in grasland of biodiverse graslanden) gelijktijdig kunnen bijdragen aan een efficienter mineralengebruik, een hogere voederwaarde en betere diergezondheid. Ook biodiversiteit in dierrassen heeft onze volle aandacht.

Wij bieden werkbare systemen

Het werken aan agrobiodiversiteit gaat bij ons verder dan het leveren van theoretische modellen. Wij werken zowel op regionaal als op bedrijfsniveau aan het optimaal inzetten van functionele agrobiodiversiteit in het veld en op het bedrijf. En we leveren innovatieve adviezen en maatregelen die het systeem als geheel verbeteren, in plaats van deels.

Lees ons recente opinieartikel in Boerderij Vandaag, 30 augustus 2013, over wie de kosten van biodiversiteit zou moeten dragen. Auteurs: Jan de Wit en Lidwien Daniels.

Download

Leaflet:
 Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën